PHÉP LẦN HẠT
NĂM DẤU THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU

30 KINH LẠY CHA, VÀ 5 KINH KÍNH MỪNG CHIA RA LÀM SÁU PHẦN

THỨ NHẤT THÌ NGẮM: Khi quân dữ bắt chân tả ĐCG vào Thánh Giá, mà đóng đanh bằng mũi đau lắm, máu chảy ra ròng ròng.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; lạy ơn ĐCG chịu đóng đanh chân tả vì chúng tôi bởi đi đàng trái. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng, như phải đóng đanh vậy. Xin cho chúng tôi chừa đi đàng trái, ấy là chớ làm tội lỗi nữa. Amen.

THỨ HAI THÌ NGẮM: Khi quân dữ bắt chân hữu ĐCG vào Thánh Giá mà đóng đanh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình ĐCG phải khốn.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; đội ơn ĐCG xưa ở thế gian 33 năm, mỏi chân đi dạy dỗ chúng tôi, mà chúng tôi lại lấy đanh đóng chân cho. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ phải khốn cùng Con; xin cho cúng tôi hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Đức Chúa Trời liên. Amen.

THỨ BA THÌ NGẮM: Khi quân dữ bắt tay tả ĐCG vào Thánh Giá mà lấy đanh sắt đóng vào đau lắm, bởi cả và mình ĐCG nặng thì lỗ tay liền xếch ra càng thêm đau đớn hơn nữa.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; đội ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng tôi. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ phải đau đớn vì Con, xin cho chúng tôi chừa sự chẳng nên, cho ngày sau khỏi bên tả ĐCG là bên kẻ phải xa hoả ngục. Amen.

THỨ BỐN THÌ NGẮM: Khi quân dữ bắt tay hữu ĐCG vào Thánh Giá, mà bởi chẳng đến lỗ nó làm đã sẵn, thì nó buộc cổ tay kéo ra cho đến nơi, liền giãn xương ngực ra, cho nên đau đớn lắm thì mới đóng đanh vào.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; thương ĐCG lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta lại trả công cho làm vậy. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ bởi yêu Con hơn mình thì thảm thiết lắm. Xin cho chúng tôi làm sự phúc đức, cho ngày sau được ở bên hữu ĐCG, là bên kẻ đáng lên thiên đàng. Amen.

THỨ NĂM THÌ NGẮM: Khi ĐCG đã sinh thì, bấy giờ có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long ĐCG, phải trái tim, máu cùng nước chảy ra: bởi Người đã sinh thì, thì lòng Đức Mẹ đau đớn lắm, như phải dao sắc thâu qua Trái Tim vậy.

Khi ngắm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; đội ơn ĐCG đã lấy hết máu trong trái tim đổ ra cho chúng tôi. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng: thương Đức Mẹ như phải dao sắc thâu qua trong lòng. Xin cho chúng tôi chớ yêu sự thế gian mà bỏ nghĩa ĐCG yêu dấu chúng tôi cho nên chịu chết làm vậy. Amen.

THỨ SÁU THÌ NGUYỆN BA KINH LẠY CHA, kính lạy đanh sắc thâu qua chân tay ĐCG. Lại nguyện một kinh Lạy Cha, kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long ĐCG. Lại nguyệm một kinh Lạy Cha kính lạy Thánh Giá, là giường Cha cả muôn vật nằm khi sinh thì. Xin ĐCG lấy Thánh Giá, đanh sắc, lưỡi đòng, như chia khóa mở cửa thiên đàng cho chúng tôi được vào. Amen.

Lạy ơn ĐCG cùng rất thánh Đức Bà; chúng tôi dâng bấy nhiêu kinh nguyện này, nhớ đến những sự thương khó Cha Cả đã chịu chết vì chúng tôi.

Chớ gì chúng tôi có ngày nào được chịu sự gì khó vì ĐCG làm chứng có lòng kính mến Cha cả trên hết mọi sự. Song le chúng tôi là kẻ yếu sức, cậy trông rất thánh Đức Bà thêm sức cho chúng tôi, được giữ đạo cho trọn, cùng xưng tên ĐCG ra trước mặt thiên hạ. Amen.

hivong.org hân hoan đón nhận mọi ý kiến & bài vở đóng góp: ???