Tuần Cửu Nhật Dâng Cha Thánh Giuse

Kim Hà


Lay Chua, xin thuong xot chung con.
Lay Chua Kito, xin thuong xot chung con.
Lay Chua, xin thuong xot chung con.
Lay Chua Kito, xin nghe loi chung con.
Lay Chua Kito, xin nham loi chung con.
Lay Thien Chua Cha, xin thuong xot chung con.
Lay Thien Chua Con, Dang Cuu Chuoc The gian, xin thuong xot chung con.
Lay Thien Chua Thanh Than, xin thuong xot chung con.
Lay Thien Chua Ba Ngaoi, mot Thien Chua, xin thuong xot chung con.
Lay Duc Me Maria, cau cho chung con.

Lay Cha Thanh Giuse, cau cho chung con.
Dang con cua Vua David, cau cho chung con.
Anh sang cua tinh phu tu, cau cho chung con.
Ban tram nam cua Duc Me Chua Troi, cau cho chung con.
Dang bao tro trong sach cua Duc Nu Dong Trinh, cau cho chung con.
Cha nuoi cua Con Thien Chua, cau cho chung con.
Dang bao ve tot lanh cau Chua Kito, cau cho chung con.
Gia Truong cua Thanh Gia, cau cho chung con.
Cha Thanh Giuse, Dang cong chinh, cau cho chung con.
Cha Thanh Giuse, Dang trong sach, cau cho chung con.
Cha Thanh Giuse, Dang khon ngoan, cau cho chung con.
Cha Thanh Giuse, Dang dung cam, cau cho chung con.
Cha Thanh Giuse, Dang vang loi, cau cho chung con.
Cha Thanh Giuse, Dang trung thanh, cau cho chung con.

Tam guong cua long kien nhan, cau cho chung con.
Dang yeu su ngheo kho, cau cho chung con.
Guong mau cua nguoi lao dong, cau cho chung con.
Vinh quang cua doi song gia dinh, cau cho chung con.
Dang bao tro cac ke dong trinh, cau cho chung con.
Cot tru cua cac gia dinh, cau cho chung con.
Niem an ui cua nhung nguoi bi thuong tich, cau cho chung con.
Niem cay trong cua ke binh hoan, cau cho chung con.
Quan thay cua nhung ke hap hoi, cau cho chung con.
La su hai so cua ma quy, cau cho chung con.
Dang bao ve Giao Hoi Thanh cua Chua, cau cho chung con.

Lay Chien Thien Chua, Dang xoa toi tran gian, xin cuu chung con.
Lay Chien Thien Chua, Dang xoa toi tran gian, xin nham loi chung con.
Lay Chien Thien Chua, Dang xoa toi tran gian, xin thuong xot chung con.

Chua da chon Cha Thanh Giuse la gia truong cua thanh gia,
Va la hoang gia cua gia nghiep Chua.

Chung ta hay cau nguyen. Lay Chua, trong su quan phong Chua da chon Thanh Giuse la chong cua Me Thanh Chua. Xin thuong ban khi chung con ton vinh Cha Thanh Giuse la Dang bao ve chung con tren tran gian, thi xin cho chung con cung duoc xung dang de Ngai cau bau cho chung con tren Thien Dang. Vi Chua la Dang Hang Huu va ngu tri muon doi. Amen.

-----
Trích từ memaria.org

hivong.org hân hoan đón nhận mọi ý kiến & bài vở đóng góp: ???